Prezentare

Aeroclubul României funcţionează ca instituţie publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, are personalitate juridică, iar în componenţa sa intră aerocluburile teritoriale ca subunităţi fără personalitate juridică, cu sediile şi terenurile de zbor.

 

Obiectul de activitate este urmatorul

 

a) operarea aeronavelor din dotare sau închiriate;

b) organizarea şi desfăşurarea cursurilor şi programelor de iniţiere, pregătire, instruire şi perfecţionare, teoretice şi practice, de zbor, precum şi de paraşutare pentru personalul aeronautic propriu şi pentru sportivii legitimaţi la Aeroclubul României, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

c) selecţionarea şi iniţierea tineretului prin organizarea de cursuri şi cantonamente de instruire teoretică şi în zbor, în scopul atragerii acestuia în practicarea sporturilor aeronautice;

d) asigurarea condiţiilor tehnico-administrative pentru organizarea de cantonamente, competiţii interne şi internaţionale, mitinguri şi manifestări aeronautice, în vederea creşterii nivelului de pregătire a personalului propriu şi a sportivilor legitimaţi la Aeroclubul României;

e) efectuarea pregătirii teoretice şi practice, la sol şi în zbor, pentru alte categorii de personal aeronautic navigant decât cel propriu şi sportivii legitimaţi, precum şi a personalului tehnic aeronautic, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

f) asigurarea pregătirii sportivilor legitimaţi la Aeroclubul României, componenţi ai loturilor naţionale/judeţene, cu suportarea de către Aeroclubul României, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat, a cheltuielilor ocazionate de participarea acestora la competiţiile oficiale, interne şi internaţionale, precum şi a cheltuielilor aferente cantonamentelor;

g) emiterea certificatelor de absolvire pentru cursurile şi programele de pregătire şi perfecţionare efectuate, prevăzute la lit. b) şi e);

h) aprobarea şi supravegherea activităţilor aeronautice sportive la care participă cu personal propriu şi tehnică din dotare sau care se desfăşoară pe terenurile aflate în administrarea sa;

i) efectuarea de activităţi specifice de dirijare şi control al traficului aerian, de informare aeronautică şi protecţie a navigaţiei aeriene, pe terenurile aflate în administrarea sa, în conformitate cu reglementările în vigoare;

j) întreţinerea şi repararea aeronavelor, motoarelor, agregatelor şi instalaţiilor aferente, a infrastructurii şi instalaţiilor din dotare, precum şi asistenţă tehnică către terţi, în condiţiile autorizării şi/sau atestării în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile activităţilor respective;

k) efectuarea operaţiunilor legate de înfiinţarea, declararea, deschiderea, utilizarea şi dezafectarea terenurilor folosite pentru practicarea activităţilor aeronautice sportive organizate de Aeroclubul României, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

l) efectuarea operaţiunilor de import-export pentru activităţile proprii cu caracter aeronautic;

m) alte activităţi care pot contribui la dezvoltarea Aeroclubului României, inclusiv activităţi aeronautice în cadrul aviaţiei generale şi lucrului aerian, în condiţii de autorizare conform reglementărilor în vigoare;

n) organizarea de competiţii aeronautice sportive, interne şi internaţionale, altele decât cele aflate în competenţa Federaţiei Aeronautice Române, de târguri, impresariat, expoziţii interne şi internaţionale şi de alte manifestări cu caracter aeronautic, editarea de materiale publicitare specifice, în scopul promovării aviaţiei sportive şi uşoare.

Aeroclubul României poate exercita, în condiţiile stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi atribuţii în domeniul atestării unor categorii de personal aeronautic civil, precum şi al certificării/autorizării şi al înmatriculării/identificării unor categorii de tehnică de aviaţie.

 

Activităţile desfăşurate de Aeroclubul României pentru terţi, persoane juridice sau fizice, se realizează contra cost, pe bază de contracte ori de tarife în lei sau în valută, stabilite în condiţiile legii, şi constituie venituri proprii ale Aeroclubului României.

 

Aeroclubul României este autorizat sa primească donaţii de la persoane fizice sau juridice, care vor fi folosite în condiţiile legii, cu respectarea destinaţiilor stabilite de donatori, în limita competenţelor şi a obiectului de activitate.